Εταιρική Διακυβέρνηση

Για τον Όμιλο Quest το υπεύθυνο επιχειρείν και η απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελούν απόλυτες αξίες. Στην πορεία της εταιρείας, οι αξίες αποτυπώθηκαν στις Πολιτικές του Ομίλου και διοχετεύθηκαν σε όλες τις εταιρείες του. Οι αξίες και οι αρχές αυτές αποτελούν και τον κύριο πυλώνα που στηρίζει τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας επί 40 χρόνια.

 

Η λειτουργία της Clima Quest, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, που ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Καλύπτουν όλους τους κρίσιμους τομείς λειτουργίας και ανάπτυξης των εταιρειών, στους τομείς Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Κινδύνου, Λειτουργία, Ανθρώπινο Δυναμικό και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

 

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου Quest. Επίσης, απαιτείται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και επαγγελματίες με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου, και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τηρούν κι εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

  

Στην εταιρεία εφαρμόζεται η αρχή της μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από μη συμμόρφωση στη κείμενη νομοθεσία, σε περιστατικά διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού, αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές ή οποιαδήποτε απόκλιση από μη ηθικές πρακτικές.

Διαχείριση Κινδύνων

H Clima Quest, διερευνά και διαχειρίζεται συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων που θέτουν. Ακολουθεί την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και εφαρμόζει διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Διαθέτει Risk Manager, Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναγνωρίσει και μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών.