Πληροφορίες
για την
Εγγύηση

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα κλιματιστικά υψηλής τεχνολογίας και πιστότητας της Gree. Η εγγύηση ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι της.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1 .Η εταιρεία αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή και δωρεάν προμήθεια ανταλλακτικών για βλάβη ή δυσλειτουργία που προκύτπει από κατασκευαστικό λάθος ή ελαπωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίτπωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση της συσκευής ή η επιστροφή χρημάτων. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίτπωση έως τη λήξη της. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίτπωσης.

2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε:

α) Κακή χρήση – παράλειψη – αμέλεια, και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, όπως αναφέρονται στο παρεχόμενο φυλλάδιο του κατασκευαστή
β) Εσφαλμένη εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό ή από κάθε είδους επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου και/ή μη πιστοποιημένου συνεργείου ή/και από τον ίδιο τον καταναλωτή και οποιοδήποτε τρίτο
γ) Ελλιπή συντήρηση
δ) Σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη συσκευή, ή σε μεταβολές τάσης του ρεύματος
ε) Ανωμαλία της ηλεκτρικής παροχής ή σύνδεση σε μη γειωμένο ρευματοδότη
στ) Σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (πχ. τοξικά, άλατα, χημικά κ.α.)
ζ)Βλάβες και προβλήματα που προκαλούνται από βοηθητικά εξαρτήματα ή αναλώσιμα υλικά, τα οποία ούτε παρέχονται ούτε συνιστώνται από την εταιρεία

3. Η εταιρεία δεν ευθύνεται:

α) Για βλάβες που προήλθαν από τη μεταφορά της κλιματιστικής μονάδας
β) Αν μετά την πάροδο των 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς δεν πραγματοποιηθεί η ετήσια περιοδική προλητπική συντήρηση και κάθε έτος εφεξής είτε από τη συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, είτε από αδειούχους και πιστοποιημένους σύμφωνα με το νόμο, ψυκτικούς*. Τα έξοδα της περιοδικής ετήσιας συντήρησης επιβαρύνουν τον αγοραστή και βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εξουσιοδοτημένου/αδειοδοτημένου συνεργείου
γ) Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της κλιματιστικής συσκευής κατά την οποία ο κάτοχος της δεν διακόψει αμέσως τη λειτουργία της και δεν ενημερώσει την εταιρεία εντός 24 ωρών
δ) Αν η κλιματιστική συσκευή αποξηλωθεί για οποιοδήποτε λόγο από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό.
Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα πρέπει να παρουσιαστεί, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα κληθεί για τη βλάβη:
α) Το έντυπο της παρούσας εγγύησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς.
β) Οι ετήσιες περιοδικές συντηρήσεις.
γ) Το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή την ταμειακή απόδειξη (ή φωτοτυπία) στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μηχανήματος και του κατόχου του.

Η εγγύηση δεν καλύτπει:

α) Συσκευή η οποία είναι εγκατεστημένη σε σημείο όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να γίνει βάσει των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κανόνων ασφαλείας. Ο αγοραστής σε αυτή την περίτπωση επιβαρύνεται το κόστος σκαλωσιάς και αποξήλωσης.
β) Συσκευές των οποίων έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός.
γ) Τα αξεσουάρ της συσκευής (τηλεχειριστήρια, μπαταρίες, φίλτρα κλπ).

Ως έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής θεωρείται η ημερομηνία αγοράς της, η οποία αναγράφεται στο δελτίο αποστολής/τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του καταναλωτή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

*Σημείωση: Η εγκατάσταση, επιδιόρθωση, συντήρηση ή επισκευή, παροπλισμός του εξοπλισμού, έλεγχος εντοπισμού διαρροών, ανάκτηση φθοριούχων αερίων ή συναφής εργασία, πρέπει να γίνεται από επαγγελματία τεχνικό ή άλλο πρόσωπο που διαθέτει την εκ του νόμου απαραίτητη πιστοποίηση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 517/2014 και κάθε άλλη εφαρμοστική αυτού πράξη.

Πολιτική Απορρήτου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, στο σύνδεσμο https://www.gree.gr/politiki_aporritou/